Statut

Pobierz

statut w formacie .pdf

 

STATUT

  Stowarzyszenia „Otwarte Serca”

w Grudziądzu

 

Rozdział pierwszy – POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 § 1

1.Stowarzyszenie „Otwarte Serca” jest stowarzyszeniem, które pomaga dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej  umysłowo i fizycznie oraz z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.

2.Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie ma prawo używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Otwarte Serca” OPP.

§ 2

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Grudziądz.

§ 3

Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią w brzmieniu Stowarzyszenie „Otwarte Serca” w Grudziądzu Organizacja Pożytku Publicznego.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych zajmujących się podobną działalnością.

§ 5

Stowarzyszenie zarejestrowane jest na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.

Działalność swą opiera na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

Rozdział drugi – CELE STOWARZYSZENIA, SPOSOBY ICH REALIZACJI.

 

Stowarzyszenie stawia przed sobą następujące cele:

 1.Rehabilitacja społeczna, zawodowa oraz rewalidacja osób niepełnosprawnych.

 2.Działalność oświatowa i kulturalna.

 3.Upowszechnianie kultury fizycznej i ekologii.

 4.Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

 5.Ochrona i promocja zdrowia.

 6.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans     tych rodzin i osób.

 7.Działalność charytatywna.

 8.Promocja i organizowanie wolontariatu.

 9.Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 10.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele jako organizacji pożytku publicznego poprzez działalność nieodpłatną.

1.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a).Inspirowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

b).Skupianie rodziców, nauczycieli, działaczy kultury, ekologii i sportu przy realizacji założeń programowych Stowarzyszenia.

c).Prowadzenie opieki medycznej oraz pomocy rzeczowej.

d).Organizowanie i prowadzenie działań w zakresie pomocy psychologicznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez spotkania z psychologami, lekarzami.

e).Tworzenie instytucjonalnych form wspierania osób niepełnosprawnych.

f.).Wspomaganie osób niepełnosprawnych i ich rodzin przez organizowanie poradnictwa z nimi na wszelkich niezbędnych polach.

g).Współpracę z właściwymi jednostkami organizacyjnymi, samorządowymi i rządowymi działającymi w sferze oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej oraz wymianę doświadczeń z innymi ośrodkami, instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o celach zbieżnych bądź niesprzecznych z celami Stowarzyszenia poprzez m.in. spotkania, wymianę informacji, konferencje.

h).Wdrażanie szczegółowych programów, służących realizacji założeń statutowych Stowarzyszenia.

i).Realizowanie programów wspólnie z innymi podmiotami.

j).Przygotowywanie oraz wydawanie materiałów i opracowań dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia.

k).Włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia lokalnej społeczności poprzez organizowanie m.in. spotkań, wyjazdów.

l).Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność społeczną, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

m).Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, wystaw, wernisaży, prezentacji teatralnych promujących osoby niepełnosprawne.

n).Organizowanie różnych form wypoczynku: biwaki, kolonie, wyjazdy turystyczno-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych w miarę możliwości z udziałem dzieci zdrowych.

o).Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.

p).Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

2.Przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności, Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu, instytucjami naukowymi, ośrodkami terapeutycznymi, związkami wyznaniowymi na zasadach określonych Ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

§ 3

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział trzeci – CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA.

 

§ 1

Członków Stowarzyszenia dzielimy na:

1.Zwyczajnych.

2.Honorowych.

3.Wspierających.

§ 2

Członkiem Zwyczajnym może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, zainteresowany działalnością i realizacją celów zawartych w Statucie Stowarzyszenia.

§ 3

Członkowie Zwyczajni są przyjmowani przez Stowarzyszenie na podstawie pisemnej deklaracji zawierającej zobowiązanie przestrzegania Statutu i realizację celów Stowarzyszenia „Otwarte Serca” w Grudziądzu.

 § 4

Członek Zwyczajny ma prawo:

1.Wybierania i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2.Udziału we wszystkich działaniach Stowarzyszenia.

 § 5

Członek Zwyczajny jest zobowiązany do:

1.Przestrzegania postanowień Statutu.

2.Realizacji uchwał Zarządu Stowarzyszenia.

3.Aktywnego uczestnictwa w działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie.

4.Udziału w zebraniach i spotkaniach.

5.Przestrzegania norm współżycia i samopomocy.

§ 6

Prawa i obowiązki Członka Honorowego:

1.Członek Honorowy posiada prawa określone w § 4.

2.Obowiązki Członka Honorowego określa § 5 oraz uchwalony regulamin Władz Stowarzyszenia.

 § 7

Członkostwo Honorowe nadaje Walne Zgromadzenie w związku z prowadzoną przez daną osobę czynną działalnością na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

§ 8

1.Członkiem Wspierającym może zostać każda osoba fizyczna bądź prawna, która będzie wspierać finansowo lub wspomagać działalność Stowarzyszenia w sposób zgodny z obowiązującym prawem w RP.

2.Członkiem Wspierającym może zostać każdy, kto złoży pisemną deklarację przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia.

3.Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski, postulaty oraz opinie dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

4.Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji członkowskiej.

 § 9

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:

1.Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia.

2.Skreślenia z listy członków przez Zarząd.

3.Prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

4.Śmierci członka.

 Rozdział czwarty – WŁADZE STOWARZYSZENIA, WYBORY.

 § 1

Władzami Stowarzyszenia są:

1.Walne Zgromadzenie.

2.Zarząd Stowarzyszenia.

3.Komisja Rewizyjna.

4.Sąd Koleżeński.

   § 2

Kadencja władz trwa cztery lata.

Członkowie władz mogą pełnić funkcje przez kilka kadencji.

 § 3

Uchwały Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego są podejmowane zwykłą większością głosów.

 § 4

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ma następujące prawa i obowiązki:

1.Uchwalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.

2.Zatwierdzanie Uchwał o wstąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia do lub z innych organizacji krajowych i zagranicznych.

3.Przyjmować i rozpatrywać sprawozdania z pracy Zarządu i Sądu Koleżeńskiego.

4.Uchwala przyznanie lub ustanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu.

5.Zatwierdza sprawozdania finansowe.

6.Podejmuje Uchwały o zmianie Statutu, o rozwiązaniu bądź zawieszeniu działalności Stowarzyszenia.

7.Przeprowadza wybory Zarządu.

8.Dokonuje wyboru Komisji Rewizyjnej.

§ 5

Walne Zgromadzenie podejmuje Uchwały większością głosów:

1.W pierwszym terminie w obecności 50% członków.

2.W drugim terminie bez względu na ilość obecnych na Zgromadzeniu.

 § 6

Członkowie Stowarzyszenia muszą być poinformowani o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia na 15 dni przed terminem.

§ 7

Członek Zarządu może być pozbawiony pełnienia funkcji w chwili:

1.Ustania członkostwa.

2.Zrzeczenia się funkcji.

3.Odwołania z funkcji.

§ 8

1.Zarząd Stowarzyszenia kieruje pracą oraz odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem.

2.Zarząd Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego grona:

a).Prezesa.

b).Wiceprezesa.

c).Sekretarza.

d).Skarbnika.

 § 9

Do prac Zarządu należy:

1.Ustalenie i zatwierdzenie planu działalności.

2.Przestrzeganie i wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia.

3.Zatwierdzanie budżetu i bilansu.

4.Zawieszenie bądź odwołanie ze składu Zarządu członków nie wywiązujących się z powierzonych zadań.

5.Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

6.Organizowanie imprez, spotkań o charakterze zamkniętym i ogólnodostępnym.

7.Prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 10

1.Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-7 osób wybranych spośród:

- Członków Założycieli.

- Następnie poprzez Walne Zgromadzenie.

2.Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 11

Zarząd ma prawo zaproponować współpracę osobom nie będącym wybranymi wśród Członków Założycieli, bądź przez Walne Zgromadzenie.

§ 12

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb: Uchwały zapadają większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.

§ 13

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego.

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej:

- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

4.Komisja powołana jest do przeprowadzania raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia. 

§ 14

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego. Do zakresu działalności należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów wśród członków Stowarzyszenia.

§ 15

Sąd Koleżeński ma orzekać kary:

1.Pisemne upomnienie. 

2.Zawieszenie w prawach członka od 3 miesięcy do 1 roku.

3.Wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§ 16

Odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje w terminie 14 dni do Walnego Zgromadzenia.

Rozdział piąty – MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA.

§ 1

1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią:

a).Fundusze.

b).Ruchomości.

c).Nieruchomości.

2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.

§ 2

1.Na fundusze składają się:

a).Składki członkowskie (ustalone przez Zarząd).

 b).Wpływy z działalności gospodarczej i statutowej.

c).Dotacje i subwencje.

d).Zapisy i darowizny.

2.Stowarzyszenie  może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza, o ile wartość czynna spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

3.Podjęcie decyzji o przyjęciu spadku wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd.

§ 3

1.Właścicielem majątku jest Stowarzyszenie jako osoba prawna, wszelkie dokumenty rozporządzające majątkiem są podpisywane przez uprawnionych członków Zarządu:

a).Stałe pełnomocnictwo posiadają: Prezes i Sekretarz.

b).Rozporządzenia finansowe wymagają akceptacji dwóch członków Zarządu w tym Skarbnika.

2.Dla prawidłowości gospodarki finansowej Zarząd tworzy stanowisko Księgowego.

3.Wszelkie dyspozycje majątkowe podlegają akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 4

Zabrania się:

a).Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

b).Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c).Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

d).Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział szósty – POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 1

1.Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

2.Uchwałę w sprawie zawieszenia działalności lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

§ 2

W chwili rozwiązania Stowarzyszenia majątek decyzją Walnego Zgromadzenia członków przeznaczony zostaje na cele określone w Uchwale o rozwiązaniu się Stowarzyszenia.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone @ 2014 Stowarzyszenie Otwarte Serca w Grudziądzu - Wdrożenie i serwis: Studio113.pl